Ateroskleroz Derneği
Hipertansiyonda Konu ve Yorum - HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

BÖBREK DİSFONKSİYONU OLAN HİPERTANSİYONLU HASTAYA YAKLAŞIM

Kategori: HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Hipertansiyon ve renal hastalık arasındaki ilişki iki yönlüdür. Hipertansiyon, nefropatinin en önemli nedenleri arasında yer alırken, renal parankimal ve vasküler sebepler de sekonder hipertansiyonun en sık rastlanan etiyolojisini oluşturur. Diğer yandan, hangi düzeyde olursa olsun renal fonksiyon bozukluğu kardiyovasküler hastalık prevalansını artırır ve prognozu kötüleştirir. Hipertansiyonlu hastalardaki böbrek tutulumu, kardiyovasküler ve serebral nedenlerden sonra üçüncü en sık ölüm nedenidir. Son dönem böbrek hastalığının diyabetten sonraki en sık ikinci sebebi hipertansiyondur....

Yazar:
Ziyaret Sayısı: 2871

             Devamını Oku...

KORONER KALP HASTALIĞI VE HİPERTANSİYON

Kategori: HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Hipertansiyon bütün ateroklerotik kardiyovasküler olayların ~%35-40’ından sorumludur. Hipertansiyondan özetle şu mekanizmalar ateroskleroza yol açar;...

Yazar:
Ziyaret Sayısı: 2466

             Devamını Oku...

KALP YETERSİZLİĞİ VE HİPERTANSİYON

Kategori: HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Sistolik işlev bozukluğu olan (Ejeksiyon Fraksiyonu <%40) kalp yetersizliği olan hastalarda nadiren hipertansiyon olabilir. Bu durum, tabloyu daha da ağırlaştırır. Yüksek kan basıncının azaltılmasında ACE inhibitörleri, eğer bunların kullanılmalarında bir sakınca varsa ARB’ler denenebilir. Beta reseptör blokörleri ve diğer vazodilatörler de verilebilir....

Yazar:
Ziyaret Sayısı: 2300

             Devamını Oku...

SEREBROVASKÜLER HASTALIK VE HİPERTANSİYON

Kategori: HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

İnme, beyin fonksiyonlarında ani başlayan ve 24 saatten uzun süren fokal veya genel bozukluktur. Serebral infarktüs, %80-85, serebral hemoraji %10, subaraknoid kanama %5-10 sıklığında inmeye neden olur. Yaşla birlikte, inme insidansı belirgin şekilde artar. İnmede en önemli risk faktörlerinden biri hipertansiyondur. Tedavisiz hipertansiyonlu hastaların yaklaşık 1/3’ü serebrovasküler hastalık nedeniyle kaybedilir. İskemik inmelerin %27’si ve hemorajik inmelerin %57’si kontrolsüz arter basıncına bağlıdır....

Yazar:
Ziyaret Sayısı: 3135

             Devamını Oku...

PERİFERİK ARTER HASTALIĞI VE HİPERTANSİYON

Kategori: HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Hipertansif hastalarda periferik arter hastalığı çoğunlukla subklinik düzeyde olduğundan, periferik arterlerin muayenesi genellikle yapılmamaktadır. Böbrek yetersizliğinde periferik arter hastalığı sık görülür. Periferik arter hastalığı da renal diskfonksiyon için önemli bir göstergedir. Periferik arter hastalığı tanısında kesikli topallama (intermitan klodikasyon) ve periferik nabızların zayıf olması veya alınamaması önemli göstergelerdir....

Yazar:
Ziyaret Sayısı: 1975

             Devamını Oku...

LOKOMOTOR SİSTEM HASTALIKLARI VE HİPERTANSİYON

Kategori: HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Hipertansiyon, gerek enflamatuvar ve gerekse dejeneratif lokomotor sistem hastalıklarında en sık rastlanan komorbidite ve antihipertansifler bu hastalarda en sık kullanılan ilaçlar durumundadır. Bu nedenle, özellikle lokomotor sistem hastalıkları ve hipertansiyon arasındaki ilişki son derece önemlidir....

Yazar:
Ziyaret Sayısı: 2278

             Devamını Oku...

DEMANS VE HİPERTANSİYON

Kategori: HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Toplumun yaşam süresinin artması ile birlikte, demans giderek büyüyen ve tutulan kişileri veya yakın çevresini ciddi ölçüde etkileyen bir sosyal ve ekonomik sorun durumuna gelmektedir. Demansın pek çok tipi bulunmakla birlikte, en sık rastlananlar vasküler demans ve Alzheimer hastalığıdır. Vasküler demans patogenezi ile hipertansiyon arasındaki ilişkinin, ortaya çıkan derin beyaz cevher (korteks) lezyonlarının kortikal atrofiye de neden olması olduğu düşünülmektedir. Alzheimer hastalığındaki ilişki ise daha muğlaktır....

Yazar:
Ziyaret Sayısı: 1977

             Devamını Oku...

UYKU APNESİ VE HİPERTANSİYON

Kategori: HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Uyku apnesi, hipertansiyon için bağımsız bir risk faktörüdür. Uyku apnesi olanların %40’nda hipertansiyon vardır. Öte yandan, hipertansif hastaların %30’unda belirgin uyku apnesi görülür. Obstrüktif uyku apnesi kalp yetmezliği riskini %140 , stroke riskini %60 , koroner arter hastalığı riskini %30 artırır. Uyku apnesi olanların %21.8’in de depresyon, %16.7’sinde anksiyete bulunur....

Yazar:
Ziyaret Sayısı: 2163

             Devamını Oku...

KANSER VE HİPERTANSİYON

Kategori: HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Sekonder hipertansiyon nedenleri arasında bazı kanser türlerinin de olabileceği klasik bilgilerimiz arasındadır. Bazı böbrek karsinomları, daha çok endokrin orijinli kanserlerde (tiroid, sürrenal), MEN (multipl endokrin neoplazmlar), hatta çok nadiren hepatosellüler karsinomlarda, bir fizik bulgu olarak hipertansiyon da karşımıza çıkabilir....

Yazar:
Ziyaret Sayısı: 2042

             Devamını Oku...

POLİFARMASİ VE HİPERTANSİYON

Kategori: HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Polifarmasi için genellikle kabul edilen tanım, bir hastanın 6 veya daha fazla ilaç alması ya da potansiyel olarak uygun olmayan/ zarar verebilecek ilaçları kullanmasıdır. Bir başka tanısı ise, hastalık ile uyumlu olmayan gereksiz ilaçların kullanılmasıdır....

Yazar:
Ziyaret Sayısı: 2477

             Devamını Oku...

SEKONDER HİPERTANSİYON

Kategori: HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Sekonder hipertansiyonlar, tüm hipertansiyonlar arasında %10’dan az yer tutmakla birlikte ihmal edilmemesi gereken bir grubu oluşturur. Sekonder hipertansiyon normotansif bir hastada yeni ortaya çıkmış olabilir (örn. primer hiperaldosteronizm, feokromasitoma), baştan itibaren tanınmamış olabilir (örn. aort koarktasyonu) veya zaten hipertansiyonu bulunan bir hastada daha sonra da ortaya çıkabilir (örn. aterosklerotik renal arter darlığı veya hipertansif nefropati)....

Yazar:
Ziyaret Sayısı: 2424

             Devamını Oku...

SEKONDER HİPERTANSİYON NEDENLERİ

Kategori: HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Sekonder hipertansiyonun çeşitli nedenleri ve bu nedenlere özgü bulguları mevcuttur. Tüm hipertansiyonlar arasında sekonder hipertansiyonların oranı %10 olmasına rağmen, bu oranın 1/2-2/3’ü arasındaki kısmını kronik böbrek yetersizliği oluşturur. Kalanların yarısından fazlası ise renovasküler hipertansiyondur. Kronik böbrek yetersizliği ve renovasküler hipertansiyon dışında kalan nedenler, tüm hipertansiyonluların ancak %1-2’sini oluşturur....

Yazar:
Ziyaret Sayısı: 5199

             Devamını Oku...

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON

Kategori: HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Koroner arter hastalarının %30’unda, yaşlıların %50’sinde, dirençli hipertansiflerin %39’unda aterosklerotik renal arter hastalığı vardır. Renovasküler hipertansiyonun daha az görülen (%10) nedeni ise renal arterin ostiumunda ve 1/3 proksimalinde oluşan fibromüsküler distrofidir. Aort ile renal afferent arterioller arasında, pik sistolik basınç gradienti > 20mmHg olduğunda, renovasküler hipertansiyon gelişir. Lüminal çapta >=%50 daralma varsa, renal arter revaskülarizasyonu gerekir....

Yazar:
Ziyaret Sayısı: 2720

             Devamını Oku...

ENDOKRİN HİPERTANSİYONLAR

Kategori: HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Pek çok endokrin hastalıkta hipertansiyon görülür. Fakat sekonder hipertansiyonların tüm hipertansiyonlular arasında %5-10 oranında olmasına karşın ve endokrin nedenlerin bu grupta nadir olmasına karşın, etiyolojiye dönük yapılacak tedavilerle hipertansiyonlarının antihipertansiflere gereksinim görmeden büyük ölçüde düzeltilebilmesi hekimin başarısı yönünden önem taşır....

Yazar:
Ziyaret Sayısı: 2073

             Devamını Oku...

İLACA BAĞLI HİPERTANSİYON

Kategori: HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Hipertansif hastalar şu ilaçları kullanırsa, kan basıncı artabilir ya da kontrolsüz hale gelebilir.

• Oral kontraseptifler
• Non-steroid anti-enflamatuvar ilaçlar, COX-2 inhibitörleri
• Glukokortikoidler, mineralokortikoidler...

Yazar:
Ziyaret Sayısı: 1790

             Devamını Oku...

YAŞLILARDA HİPERTANSİYON

Kategori: HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Yaş ilerledikçe kan basıncının da arttığı bilinmektedir. Diyastolik kan basıncı altmışlı yaşlara kadar artar, sonra azalır. Sistolik kan basıncı ise sürekli bir artış gösterir. Bu artış, erkeklere göre kadınlarda daha belirgindir. 40 yaşlarındaki popülasyonun üçte biri, 60’lı yaşlarda üçte ikisi, 80’li yaşlarda ise dörtte üçü yüksek kan basıncı gösterir....

Yazar:
Ziyaret Sayısı: 2315

             Devamını Oku...

GEBELİK VE HİPERTANSİYON

Kategori: HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Gebeliğin seyrinde %6-12 oranında hipertansiyona rastlanır. Bu duruma, ilk doğumda %14-20 oranında rastlanırken, multiparlarda %5-%8 oranında görülür. Gebelik hipertansiyonlarının %25’i kronik esansiyel hipertansiyondur ve gebelik sırasında hipertansiyon anne ve çocuk ölimlerinin %15’inin nedenidir. Hangi nedene bağlı olursa olsun, hipertansiyon annede “ablatio placenta”, dissemine intravasküler koagülasyon (DIC), serebral kanama, karaciğer ve böbrek yetersizliği ve karaciğer hematomuna yol açabilirken, fetusta da intrauterin gelişme geriliği, intrauterin fetus ölümü, prematürite ve yenidoğanda morbidite ve mortalitenin artışına neden olabilmektedir....

Yazar:
Ziyaret Sayısı: 2296

             Devamını Oku...

MENOPOZ VE HİPERTANSİYON

Kategori: HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Menopozun kan basıncı üzerine etkisi tartışmalıdır. Kan basıncının menopoz ile artmadığını söyleyen çalışmalar da olmakla birlikte, çoğu çalışmada premenopoz dönemle kıyaslandığında, postmenopozda sistolik ve diyastolik kan basınçlarında anlamlı yükseklik bulunmuştur. Bu durum genellikle 6. dekadda daha belirginleşmektedir. Bu grupta, ofis ve ambulatuvar kan basıncı ölçümlerinde sistolik kan basıncı 4-5 mmHg daha yüksektir....

Yazar:
Ziyaret Sayısı: 2519

             Devamını Oku...

SİYAH IRKTA HİPERTANSİYON

Kategori: HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Siyah ırkta hipertansiyonun sıklığı ve mortalitesi beyazların iki katıdır. Ölümlerin büyük kısmı kalp veya böbrek yetersizliği sonucunda ortaya çıkar. Siyah ırkta hipertansiyonun gelişme yaşı da daha erkendir. Hipertansiyonlu siyahlarda renin seviyeleri daha düşüktür, hipertansiyon tuza daha hassastır ve hipertansiyon da tedaviye daha dirençlidir....

Yazar:
Ziyaret Sayısı: 2063

             Devamını Oku...

POSTOPERATİF HİPERTANSİYON

Kategori: HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Postoperatif ilk saatlerde, genel anestezinin sonlandırıldığı dönemlerde hipertansiyon ve taşikardi görülebilir. Postoperatif hipertansiyon insidansı boyun operasyonları sonrası %3-20, koroner by-pass sonrası %34 dür. Başlıca nedenleri, aşağıda sayılmıştır:...

Yazar:
Ziyaret Sayısı: 4027

             Devamını Oku...