AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ VE HİPERTANSİYON

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ VE HİPERTANSİYON

Kategori:  HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının kısa zaman içinde ani olarak bozulması ile tanımlanabilir. Bu klinik tablo, glomerüler filtrasyon miktarında düşme sonucu azotlu artık maddelerin kanda birikimiyle kendini gösterir. Sıklıkla idrar miktarında azalma da görülmekle birlikte, bu şart değildir. Oligüri olmaksızın da böbrek fonksiyonu akut olarak bozulabilir, akut renal yetmezlikte azotemi yükselmesi esas olup, idrar miktarı tubuler fonksiyonların etkilenme durumuna göre değişkendir, idrar miktarı 1-2 litre olsa bile kalitesizdir.

Akut böbrek yetersizliği basit olarak, önceki bazal plazma kreatinin düzeyi 3.0 mg/dl’nin altında olan bir kişide 0.5 mg/dl’den fazla bir yükselme, bazal kreatininemi düzeyi 3.0 mg/dl nin üstünde olan bir hastada ise 1.0 mg/dl den fazla bir yükselme olarak tanımlanabilir.

Akut böbrek yetersizliği yapan durumlar prerenal azotemiler, postrenal (obstrüktif) azotemiler ve intrensek renal sebepli yetmezlikler olarak üç ana grupta incelenebilirler. Prerenal azotemide böbrekte intrensek bir hasar olmamakla beraber, renal perfüzyon azalması sebebiyle GFR düşmesi söz konusudur. Prerenal azotemide böbrekte intrensek bir bozukluk olmadığından tübüler sistem salimdir ve maksimal su ve sodyum reabsorpsiyonu yaparak volüm eksikliğine cevap verir. Böbrek perfüzyonunu bozan sebebin düzeltilmesi durumunda, böbrek fonksiyonları da düzelebilir. Postrenal azotemide mesaneden yukarıda, üreter düzeyindeki obstrüksiyonlar iki taraflı olduklarında akut böbrek yetmezliğine yol açarlar. Mesane ve üretra düzeyindeki tıkanmalar ise daha sık olarak akut böbrek yetmezliğine sebep olurlar. Postrenal azotemi, zamanında tanı ve uygun girişimle sebebin giderilmesi ile düzeltilebilir.

İntrensek renal sebepli akut böbrek yetersizliklerinin yaklaşık %50’si hemodinamik bozuklukların %25’i ekzojen nefrotoksinlerin, %20’si endojen nefrotoksinlerin, %5’i de vasküler, glomerüler ve interstitiel bozuklukların etkisiyle ortaya çıkarlar.

Akut böbrek yetersizliği’nin klinik seyri 3 fazla ayrılabilir.

• Başlangıç fazı: Bu dönem, renal fonksiyonun bozulmaya başladığı andan itibaren, primer sebebin giderilmesi ile ABY’nin döndürülemeyeceği duruma gelinen ana kadar olan dönemdir.

• İdame fazı (oligürik faz): ABY’nin sebep giderilse dahi kendi seyrini izleyeceği hale geldiği zamandan başlayıp, spontan olarak düzelmeye başladığı zamana kadar olan dönemdir. Bu dönem bazen nonoligürik olarak da seyredebilir.

• İyileşme fazı (diüretik faz): Bu dönem GFR da spontan düzelme ile birlikte kan üresi ve kreatinineminin stabilize olması ve sonra düşmesi ile seyreder.

Akut böbrek yetersizliği’nde hipertansiyon %l5-20 oranında görülür ve temel sebebi sıvı retansiyonudur. Bu hastalarda, hipertansiyonla mücadelenin ilk koşulu sıvı retansiyonunun giderilmesidir. Akut böbrek yetersizliği en önemli hipertansif ensefalopati ve akut sol kalp yetersizliği nedenleri arasındadır.

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir