YAŞLILARDA HİPERTANSİYON

YAŞLILARDA HİPERTANSİYON

Kategori:  HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Yaş ilerledikçe kan basıncının da arttığı bilinmektedir. Diyastolik kan basıncı altmışlı yaşlara kadar artar, sonra azalır. Sistolik kan basıncı ise sürekli bir artış gösterir. Bu artış, erkeklere göre kadınlarda daha belirgindir. 40 yaşlarındaki popülasyonun üçte biri, 60’lı yaşlarda üçte ikisi, 80’li yaşlarda ise dörtte üçü yüksek kan basıncı gösterir.

60 yaşlarındaki bireylerin büyük bir kısmında hem sistolik hem de diyastolik kan basıncı artmıştır. Yalnız sistolik basıncın yüksek bulunduğu, diyastolik basıncın 90 mmHg veya daha düşük bulunduğu izole sistolik hipertansiyon olgularına, bu yaşlarda erkeklerde %20, kadınlarda %30 oranında rastlanır. 80’li yaşlarda ise, izole hipertansiyon oranı, 60’lı yaşlara göre üç misli daha fazla görülür. İzole hipertansiyonda sistolik kan basıncının artması, diyastolik kan basıncının ise azalması, nabız basıncının artmasına neden olur. Nabız basıncının artması, kardiovasküler olaylar yönünden önemli bir risk olarak kabul edilmektedir.

Yapılan pek çok çalışmaya göre, yaşlı hipertansiyonu tedavi edildiği takdirde tedavi görmeyenlere göre inme olaylarında %30-40, kardiyovasküler olaylarda %25-30, kardiyovasküler mortalite de %20-40, tüm ölümlerde %10-25 oranlarında azalma görülmüştür. Diyabetik hipertansif yaşlılarda antihipertansif tedavi görenlerde, görmeyenlere göre düzelme oranları yukarıda verilen verilerden de daha iyi bulunmuştur (nonfatal miyokard enfarktüsü riskinde %54, revaskülarizasyon riskinde %66 azalma).

Bu hastalarda, ilave hastalığın bulunmasına göre antihipertansif seçimi daha doğru olur. Kalp yetersizliği bulunanlarda ACEI’leri, eğer bunları kullanamıyorlarsa ARB’ler, gerekiyorsa diüretik ile kombine edilerek, koroner arter hastalığı olanlarda beta reseptör blokerleri ve dihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokerleri kullanılabilir. Gerekirse kombinasyon yapılabilir. Bu hastalarda ortostatik hipotansiyon sık görülebileceği için, ilaç dozlarını başlangıçta düşük tutmak, gerekirse artırmak uygundur.

Tansiyon ölçümü esnasında bazı yaşlılarda kalsifiye olmuş arterler manşon ne kadar şişirilirse şişirilsin, tam tıkanmaz ve hatalı yüksek ölçümler elde edilebilir. Bu duruma Pseudohipertansiyon=yalancı hipertansiyon adı verilir. Bu hastalara, kan basıncı düşmüyor diye yüksek doz antihipertansif verilirse, ağır hipotansiyon vakaları ile karşılaşılması olasıdır.

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir